On-line prihláška

Ukážková hodina

Ponuka kurzov

Vstupný test onlineFacebook
 

Učebné osnovy

Učebné osnovy Callanovej metódy

Callanova metóda má striktne vypracované učebné osnovy, v ktorých sa odbúrava náročné prekladanie slovíčok a viet. Študent je nútený odpovedať anglicky ihneď po otázke položenej lektorom. Preto sa tejto metóde hovorí aj „priama" metóda. Všetko do seba systematicky zapadá a je prepracované do najmenšieho detailu. Tým je učenie sa angličtiny menej náročné ako pri osvojovaní si jazyka iným spôsobom.

Čo sa naučíte Callanovu metódou:


Stage 1 - začiatočníci

 • skladanie jednuchých vetných konštrukcií
 • prítomný jednoduchý a priebehový čas
 • tvorba otázok a odpovedí
 • preberanie základných slovných tvarov a spojení ("What’s this? ... It’ a pen.", "Is this pencil long? ... No, this pencil isn’t long but it’s short."), a pod.
 • učenie sa farieb, abecedy, základné a radové číslovky, oblečenie, opis častí tela a pod.
 • slovná zásoba v rozsahu približne 250 slov

Stage 2 – falošní začiatočníci

 • preberanie základných časov: jednoduchý a priebehový prítomný čas („I speak Slovak“; "I’m speaking English."), a pod.
 • učenie sa hodín ("What’s the time by this clock?"... "It’s 3 o’clock etc.")
 • rozoznávanie slovných druhov: slovesá, podstatné mená, prídavné mená, zámená atď.
 • rozdiel medzi wear a carry, any a some a pod.
 • stupňovanie prídavných mien
 • slovná zásoba v rozsahu približne 500 slov

Stage 3 – mierne pokročilí

 • porovnávanie vecí: väčší ako ..., menší než ..., vyššie ako ..., nižšie než ...atď.
 • opozitá: studené – teplé, plné – prázdne, staré – nové, staré – mladé atď.
 • osvojenie si jednoduchého minulého času - používanie pravidelných slovies
 • rozdiel medzi to watch a to look a pod.
 • tvorba rozvinutých vetných konštrukcií
 • slovná zásoba v rozsahu približne 750 slov

Stage 4 – mierne pokročilí

 • rozdiel medzi bring a take
 • osvojenie si jednoduchého minulého času - najčastejšie používané nepravidelné slovesá
 • sloveso get a jeho použitie
 • skrátené tvary v hovorovej angličtine, rôzne frazeologické zvraty, trpný rod
 • predprítomný čas a jeho použitie
 • osvojenie si prvého a druhého kondicionálu atď.
 • slovná zásoba v rozsahu približne 1000 slov

Stage 5 – stredne pokročilí

 • náročnejšia gramatika, použitie činného a trpného rodu, použitie tretieho kondicionálu a pod.
 • rozdiel medzi for a since
 • minulý priebehový čas, budúci čas a ich použitie
 • zvratné zámená a ich použitie a pod.
 • slovná zásoba v rozsahu približne 1250 slov

Stage 6 – stredne pokročilí

 • použitie priamej a nepriamej reči
 • použitie pomocného slovesa do v krátkych odpovediach
 • tvorba a použitie predprítomného, predminulého a predbudúceho priebehového času (tzv. "duration form") a pod.
 • zhrnutie kompletnej gramatiky zo stupňov 5 a 6
 • slovná zásoba v rozsahu približne 1500 slov

Stage 7 – stredne pokročilí

 • výslovnosť pravidelných slovies v rôznych tvaroch
 • "špeciálne" slovesá, ich odlišnosti a použitie v deviatich rozličných formách (be, can, dare, do, have, may, must, need, ought, shall, will, use to)
 • bežné používanie skrátených tvarov
 • priraďovacie a podraďovacie súvetia a pod.
 • idiómy ich následné použitie v hovorovej angličtine
 • slovná zásoba v rozsahu približne 1750 slov

Stage 8 – stredne pokročilí

 • písanie listu, oslovenie, úvod, jadro, záver
 • ďalšie idiómy
 • písanie a výslovnosť výnimiek plurálu podstatných mien
 • vzťažné zámená a ich použitie
 • "Transitive a Intransitive verbs", určitý a neurčitý člen a ich použitie
 • slovíčko so a jeho praktické využitie
 • slovná zásoba v rozsahu približne 2000 slov

Stage 9 - pokročilí

 • stupňovanie prísloviek a prídavných mien
 • tvorenie zložených slov so spojovníkom
 • zdvojovanie spoluhlások
 • tvorenie budúceho času v rôznych formách
 • slovo by a jeho použitie
 • dalšie idiómy
 • slovná zásoba v rozsahu približne 2500 slov

Stage 10 - pokročilí

 • rozdiel v používaní slovíčok will a would v hovorovej angličtine
 • slovo as a jeho praktické používanie
 • rozdielne použitia slovíčok any a some
 • porovnanie britského a európskeho systému mier a váh
 • dalšie budovanie slovnej zásoby
 • slovná zásoba v rozsahu približne 3000 slov

Stage 11 - pokročilí

 • príprava na prvý Cambridgeský certifikát
 • používanie frázových slovies a predložkových fráz
 • skratky a ich vysvetlenie
 • volnejšia konštrukcia viet
 • vyjadrenie vlastného názoru študenta na položenú otázku lektorom
 • budovanie slovnej zásoby, slová cudzieho pôvodu
 • slovná zásoba v rozsahu približne 4300 slov

Stage 12 - pokročilí

 • príprava na prvý Cambridgeský certifikát vrcholí
 • čítanie a porozumenie textu (English comprehension)
 • písanie esejí
 • opakovanie slovnej zásoby
 • budovanie novej slovnej zásoby
 • slovná zásoba v rozsahu približne 4910 slov

Po skončení všetkých 12 stupňov („stages“) bude študent ovládať 5621 najbežnejších anglických slov, hovorovú gramatiku a frazeologizmy. Po úspešnom ukončení 12 stage-ov a napísaní odporúčaného počtu esejí bude plne pripravený zložiť skúšku a získať prvý Cambridgeský certifikát - First Certificate in English (F.C.E.).

 


 
top